Language of document :

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. marca 2013 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(vec C-393/12 P)1

(Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Slovná ochranná známka HELLIM – Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky Spoločenstva HALLOUMI – Zamietnutie námietky)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (v zastúpení: C. Milbradt a A. Schwarz, Rechtsanwältinnen)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júna 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/ÚHVT (T-534/10), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu podanú proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. septembra 2010 týkajúcemu sa námietkového konania medzi Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias a Garmo AG – Pravdepodobnosť zámeny – Porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)

Výrok

Odvolanie sa zamieta.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 343, 10.11.2012.