Language of document :

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 21 mars 2013 – Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-393/12 P)1

(Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Ordmärket HELLIM – Invändning från innehavaren ordgemenskapsmärket HALLOUMI – Avslag på invändningen)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias (ombud: C. Milbradt och A. Schwarz, Rechtsanwältinnen)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juni 2012 i mål T-534/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias mot harmoniseringsbyrån, genom vilken tribunalen ogillade en talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd meddelade den 20 september 2010, om ett invändningsförfarande mellan Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias och Garmo AG – Risken för förväxling – Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)

Avgörande

Överklagandet ogillas.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 EUT C 343, 10.11.2012.