Language of document : ECLI:EU:C:2013:207

Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. března 2013 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. OHIM

(Věc C‑393/12 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Společenství – Slovní ochranná známka HELLIM – Námitky majitelky slovní ochranné známky Společenství HALLOUMI – Zamítnutí námitek“

1.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Posouzení nebezpečí záměny – Kritéria [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz bod 32)

2.                     Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Nesprávné posouzení skutkového stavu a důkazů – Nepřípustnost – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení (Článek 256 odst. 1 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec) (viz bod 38)

Předmět

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) ze dne 13. června 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias v. OHIM – Garmo (HELLIM) (T‑534/10), kterým Tribunál zamítl žalobu podanou proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 20. září 2010 týkajícímu se námitkového řízení mezi Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias a společností Garmo AG – Nebezpečí záměny – Porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi se ukládá náhrada nákladů řízení.