Language of document : ECLI:EU:C:2013:207

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. marca 2013 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/ÚHVT

(vec C‑393/12 P)

„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Slovná ochranná známka HELLIM – Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky Spoločenstva HALLOUMI – Zamietnutie námietky“

1.                     Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou – Posúdenie pravdepodobnosti zámeny – Kritériá [nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri bod 32)

2.                     Odvolanie – Dôvody – Nesprávne posúdenie skutkového stavu a dôkazných prostriedkov – Neprípustnosť – Preskúmanie posúdenia skutkového stavu a dôkazných prostriedkov Súdnym dvorom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia (článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek) (pozri bod 38)

Predmet

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júna 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/ÚHVT – Garmo (HELLIM) (T‑534/10), ktorým Všeobecný súd zamietol žalobu podanú proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 20. septembra 2010 týkajúcemu sa námietkového konania medzi Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias a Garmo AG – Pravdepodobnosť zámeny – Porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi je povinná nahradiť trovy konania.