Language of document : ECLI:EU:C:2013:207

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 21 mars 2013 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mot harmoniseringsbyrån

(mål C‑393/12 P)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Ordmärket HELLIM – Invändning från innehavaren av gemenskapsordmärket HALLOUMI – Avslag på invändningen”

1.                     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Bedömning av risken för förväxling – Kriterier (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 8.1) (se punkt 32)

2.                     Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning (Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58 första stycket) (se punkt 38)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juni 2012 i mål T‑534/10, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias mot harmoniseringsbyrån, genom vilken tribunalen ogillade en talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd meddelade den 20 september 2010, om ett invändningsförfarande mellan Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias och Garmo AG – Risken för förväxling – Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi ska ersätta rättegångskostnaderna.