Language of document : ECLI:EU:T:2019:95

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora)

zo 14. februára 2019 (*)

„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie znázorňujúcej srdce – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“

Vo veci T‑123/18,

Bayer Intellectual Property GmbH, so sídlom v Monheime am Rhein (Nemecko), v zastúpení: V. von Bomhard a J. Fuhrmann, avocats,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: A. Graul, S. Hanne a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 7. decembra 2017 (vec R 145/2017‑1) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia znázorňujúceho srdce ako ochrannej známky Európskej únie,

VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora),

v zložení: predseda komory S. Gervasoni, sudcovia K. Kowalik‑Bańczyk (spravodajkyňa) a C. Mac Eochaidh,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 27. februára 2018,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 15. mája 2018,

so zreteľom na to, že hlavní účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote troch týždňov od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a vzhľadom na rozhodnutie podľa článku 106 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

 Okolnosti predchádzajúce sporu

1        Dňa 27. júla 2016 podala žalobkyňa, Bayer Intellectual Property GmbH, prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) v znení zmien [nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].

2        Prihlasovanou ochrannou známkou je nasledujúce obrazové označenie:

Image not found

3        Služby uvedené v prihláške patria do tried 42 a 44 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z uvedených tried zodpovedajú tomuto opisu:

–        trieda 42: „Vykonávanie vedeckých štúdií v oblasti kardiovaskulárnych ochorení“;

–        trieda 44: „Lekárske služby v oblasti kardiovaskulárnych ochorení“.

4        Rozhodnutím z 24. novembra 2016 prieskumový pracovník zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky pre všetky služby uvedené v bode 3 vyššie podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001].

5        Dňa 20. januára 2017 žalobkyňa podala odvolanie proti tomuto rozhodnutiu prieskumového pracovníka na EUIPO podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 (teraz články 66 až 71 nariadenia 2017/1001).

6        Rozhodnutím zo 7. decembra 2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát EUIPO zamietol odvolanie podané žalobkyňou na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka bude príslušnou skupinou verejnosti vnímaná ako vyobrazenie srdca, a teda ako odkaz na skutočnosť, že predmetné služby sa týkajú oblasti kardiológie.

 Návrhy účastníkov konania

7        Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zrušil napadnuté rozhodnutie,

–        zmenil napadnuté rozhodnutie a vyhovel odvolaniu podanému proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka,

–        uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

8        EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zamietol žalobu,

–        uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

 Právny stav

9        Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody na zrušenie rozhodnutia, pričom prvý je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 a druhý na porušení zásad rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných.

 O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001

10      Na podporu prvého žalobného dôvodu žalobkyňa uvádza v podstate dve žalobné výhrady. V rámci prvej výhrady tvrdí, že odvolací senát nevzal vo svojej analýze do úvahy vysoký stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti. V rámci druhej výhrady žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že usúdil, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

11      EUIPO nesúhlasí s tvrdeniami žalobkyne.

 Úvodné pripomienky

12      Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Článok 7 ods. 2 toho istého nariadenia stanovuje, že článok 7 ods. 1 uvedeného nariadenia sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Európskej únie.

13      Podľa ustálenej judikatúry rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať výrobok alebo službu, pre ktoré sa zápis žiada, ako výrobok alebo službu pochádzajúce od určitého podniku, a teda odlíšiť tento výrobok alebo túto službu od výrobkov alebo služieb iných podnikov (rozsudok z 12. júla 2012, Smart Technologies/ÚHVT, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, bod 23 a citovaná judikatúra).

14      Opisný charakter ochrannej známky sa takto musí posúdiť jednak vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa navrhuje zápis označenia, a jednak vo vzťahu k vnímaniu, ktoré má príslušná skupina verejnosti tvorená z priemerných spotrebiteľov týchto výrobkov alebo týchto služieb (rozsudok z 12. júla 2012, Smart Technologies/ÚHVT, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, bod 24 a citovaná judikatúra).

15      Práve vzhľadom na tieto úvahy je potrebné postupne preskúmať obe výhrady uvádzané žalobkyňou na podporu svojej žaloby.

 O prvej výhrade založenej na tom, že odvolací senát nezohľadnil vysoký stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti

16      V rámci prvej výhrady žalobkyňa tvrdí, že hoci odvolací senát správne uviedol, že úroveň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti je vysoká, nevzal túto úroveň pozornosti do úvahy pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky.

17      V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že ochranná známka má príslušnej skupine verejnosti umožniť odlíšiť výrobky, ktoré označuje, od výrobkov iných podnikov bez toho, aby táto verejnosť musela preukázať osobitnú pozornosť (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, bod 32), takže prahová hodnota rozlíšiteľnosti potrebná na zápis ochrannej známky nemôže závisieť od úrovne pozornosti uvedenej skupiny verejnosti (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 12. júla 2012, Smart Technologies/ÚHVT, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, body 48 až 50).

18      Táto neexistencia vplyvu úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky je navyše podporená skutočnosťou, že žalobkyňa vo svojej žalobe nespresňuje dôsledky, ktoré mal odvolací senát v prejednávanej veci vyvodiť z vysokej úrovne pozornosti príslušnej skupiny verejnosti.

19      V dôsledku toho je potrebné zamietnuť prvú výhradu prvého žalobného dôvodu.

 O druhej výhrade založenej na neexistencii rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky

20      V druhej výhrade žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Tvrdí najmä, že príslušná skupina verejnosti nebude vnímať prihlasovanú ochrannú známku ako vyobrazenie srdca, ale ako vyobrazenie písmena „v“ v slove „vericiguat“. Dodáva, že za predpokladu, že by sporná ochranná známka bola vnímaná ako vyobrazenie srdca, odvolací senát v každom prípade nezohľadnil jeho neobvyklý charakter, najmä so zreteľom na zvyky v odvetví predmetných služieb.

21      V prvom rade je potrebné poznamenať, že žalobkyňa nespochybňuje definíciu príslušnej skupiny verejnosti použitú odvolacím senátom, podľa ktorej je skupina verejnosti, ktorá má vnímať rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovanej ochrannej známky, tvorená najmä skupinou verejnosti Únie špecializovanou v oblasti kardiovaskulárnych chorôb.

22      V druhom rade je po prvé potrebné konštatovať, že predmetné služby sa týkajú kardiovaskulárnych chorôb.

23      Po druhé treba uviesť, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, prihlasovaná ochranná známka nebude pravdepodobne vnímaná ako vyobrazenie písmena „v“ v slove „vericiguat“. V konečnom dôsledku na oboch koncoch smerom dovnútra zakrivená forma čierneho prvku prihlasovanej ochrannej známky sa jednak líši od bežného vyobrazenia písmena „v“ a na druhej strane sa podobá srdcu. Za týchto podmienok a vzhľadom na to, že predmetné služby sa týkajú srdca, treba konštatovať, že prihlasovanú ochrannú známku bude príslušná skupina verejnosti vnímať ako vyobrazenie srdca, a to aj v prípade, ak sa preukáže, že táto skupina verejnosti pozná aktívnu látku vericigaut.

24      Preto sa treba domnievať, podobne ako odvolací senát, že príslušná skupina verejnosti bude vnímať prihlasovanú ochrannú známku ako údaj o tom, že predmetné služby sa týkajú srdca, a to napriek skutočnosti, že táto ochranná známka neznázorňuje fyziologické srdce.

25      Z toho vyplýva, že odvolací senát správne konštatoval, že prihlasovaná ochranná známka nie je spôsobilá označovať obchodný pôvod predmetných služieb, a preto nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1) písm. b) nariadenia 2017/1001.

26      Tvrdenia žalobkyne nemôžu tento záver spochybniť.

27      Predovšetkým nemôže vytýkať odvolaciemu senátu, že nevychádzal z judikatúry citovanej v bode 20 žaloby, podľa ktorej ochranná známka, ktorá sa výrazným spôsobom odlišuje od normy alebo zvykov odvetvia, môže mať rozlišovaciu spôsobilosť, tak ako bola použitá v rozsudku z 15. decembra 2016, Novartis/EUIPO (Vyobrazenie sivej krivky a vyobrazenie zelenej krivky) (T‑678/15 a T‑679/15, neuverejnený, EU:T:2016:749, body 23 a 24). Táto judikatúra sa týka prípadu, keď je prihlasovaná ochranná známka buď trojrozmernou ochrannou známkou tvorenou vzhľadom samotného výrobku, ktorý označuje, alebo obrazovou ochrannou známkou tvorenou dvojrozmerným vyobrazením predmetného výrobku. V prejednávanej veci však treba konštatovať, že keďže služby sú samy osebe nehmotné, prihlasovaná ochranná známka nemôže byť tvorená ich dvojrozmerným vyobrazením.

28      Okrem toho treba uviesť, že štylizovaný charakter srdca znázorneného v prihlasovanej ochrannej známke nemôže v nijakom prípade sám osebe poskytnúť rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známke v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

29      V tejto súvislosti žalobkyňa v podstate tvrdí, že štylizovaný charakter srdca znázorneného v prihlasovanej ochrannej známke vyplýva po prvé z väčšej hrúbky v dolnej ľavej časti obrysu tohto srdca, po druhé z toho, že toto srdce je menej symetrické než 306 vyobrazení srdca, ktoré predložila pred odvolacím senátom, a po tretie z toho, že horná ľavá časť uvedeného srdca nesmeruje nadol.

30      Treba však konštatovať, že tieto charakteristiky nie sú spôsobilé sprostredkovať informáciu, ktorú si môže príslušná skupina verejnosti zapamätať, takže prihlasovaná ochranná známka sa obmedzuje na informovanie príslušnej skupiny verejnosti o tom, že predmetné služby sa týkajú srdca. Preto ako vyplýva z bodov 24 a 25 vyššie, je potrebné konštatovať, že prihlasovaná ochranná známka nie je spôsobilá označovať obchodný pôvod predmetných služieb, napriek štylizovanému charakteru srdca znázorneného v prihlasovanej ochrannej známke.

31      Okrem toho treba zamietnuť aj tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého, na rozdiel od neštylizovaného zobrazenia srdca, srdce znázornené v prihlasovanej ochrannej známke má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože nie je spôsobilé vyvolať dojem „uzdravenia“. Takéto tvrdenie, ktoré je navyše nepodložené, nie je spôsobilé spochybniť skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka sa obmedzuje na informovanie príslušnej skupiny verejnosti, že služby, ktoré označuje, sa týkajú srdca.

32      Z predchádzajúceho teda vyplýva, že druhá výhrada prvého žalobného dôvodu nie je dôvodná. Z toho vyplýva, že táto výhrada sa musí zamietnuť a v dôsledku toho aj prvý žalobný dôvod v celom rozsahu.

 O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení zásady rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných

33      V druhom žalobnom dôvode žalobkyňa v podstate tvrdí, že EUIPO porušil zásady rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných tým, že zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky, aj keď predtým súhlasil so zápisom rovnakej ochrannej známky, ktorá označuje farmaceutické prípravky patriace do triedy 5.

34      V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v súlade s dobre ustálenou judikatúrou je EUIPO povinný vykonávať svoje právomoci v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie. Hoci vzhľadom na zásady rovnosti zaobchádzania a riadnej správy veci verejných je EUIPO povinný zohľadňovať už prijaté rozhodnutia o podobných prihláškach a s mimoriadnou pozornosťou skúmať, či je alebo nie je potrebné rozhodnúť rovnako, uplatnenie týchto zásad musí byť uvedené do súladu so zásadou zákonnosti. Navyše z dôvodov právnej istoty a konkrétne riadnej správy vecí verejných musí byť preskúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané alebo zrušené neoprávnene. Takéto preskúmanie sa teda musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú preveriť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, body 73 až 77, a uznesenie z 26. mája 2016, Hewlett Packard Development Company/EUIPO, C‑77/16 P, neuverejnené, EU:C:2016:373, bod 4).

35      Z týchto zásad vyplýva jednak, že odvolacím senátom prináleží, ak sa rozhodnú použiť iné posúdenie než to, ktoré bolo prijaté v predchádzajúcich rozhodnutiach týkajúcich sa podobných žiadostí, ktoré im boli predložené, aby výslovne odôvodnili túto odlišnosť vo vzťahu k uvedených rozhodnutiam (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, bod 66). Táto povinnosť odôvodnenia týkajúca sa odlišnosti vo vzťahu k skorším rozhodnutiam je menej dôležitá, pokiaľ ide o preskúmanie, ktoré závisí výlučne od prihlasovanej ochrannej známky, než pokiaľ ide o konštatovania skutkovej povahy, ktoré nezávisia od tej istej ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. júna 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, body 77 a 81).

36      Na druhej strane z judikatúry citovanej v bode 34 vyššie tiež vyplýva, že rozhodnutia, ktoré majú odvolacie senáty prijímať v zmysle nariadenia 2017/1001 týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Únie, patria do výkonu vymedzenej právomoci, a nie diskrečnej právomoci, a preto sa zákonnosť týchto rozhodnutí odvolacích senátov musí posúdiť iba na základe tohto nariadenia tak, ako ho vykladá súd Únie (pozri rozsudok zo 6. septembra 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, bod 72 a citovanú judikatúru). Preto odvolacie senáty nemôžu byť viazané skoršími rozhodnutiami EUIPO.

37      V prejednávanej veci na jednej strane treba uviesť, že preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky závisí výlučne od tejto ochrannej známky, a nie od skutkových okolností, na ktoré poukázala žalobkyňa. Odvolací senát tak mohol jednoducho uviesť, že žalobkyňa sa nemôže účinne dovolávať skorších rozhodnutí EUIPO na vyvrátenie záveru, že prihlasovaná ochranná známka naráža na dôvod zamietnutia založený na článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001. Okrem toho je nesporné, že odvolací senát v každom prípade výslovne odôvodnil dôvod, pre ktorý sa odklonil od riešenia prijatého v predchádzajúcom rozhodnutí, na ktoré sa žalobkyňa odvoláva. Odvolací senát totiž v podstate uviedol, že predmetné výrobky sa netýkali konkrétne kardiológie, takže tieto výrobky nemali, na rozdiel od služieb, o ktoré ide v prejednávanej veci, „priamu a okamžite rozpoznateľnú súvislosť s ľudským srdcom“.

38      Na druhej strane žalobkyňa nemôže spochybniť dôvodnosť tohto odôvodnenia bez toho, aby spochybnila dôvodnosť zamietnutia zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Je totiž potrebné uviesť, že z bodov 21 až 32 uvedených vyššie vyplýva, sa odvolací senát sa správne domnieval, že v prípade ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, prichádza do úvahy dôvod zamietnutia vyplývajúci z článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

39      V dôsledku toho z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné zamietnuť druhý žalobný dôvod ako nedôvodný a v dôsledku toho zamietnuť žalobu v celom rozsahu.

 O trovách

40      Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené uložiť jej povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhom EUIPO.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora)

rozhodol takto:

1.      Žaloba sa zamieta.

2.      Bayer Intellectual Property GmbH je povinná nahradiť trovy konania.

Gervasoni

Kowalik‑Bańczyk

Mac Eochaidh

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 14. februára 2019.

Podpisy


* Jazyk konania: nemčina.