Language of document :

Иск, предявен на 12 януари 2007 г. - Matos Martins / Комисия на Европейските общности

(Дело F-2/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: José Carlos Matos Martins (Брюксел, Белгия) [представител: М.-A. Lucas, адвокат]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на Службата за подбор на персонал за Европейските общности (EPSO) от 27 февруари 2006 г., с което се определят резултатите на ищеца от изпитите за предварителен подбор на договорно нает персонал от ЕС на 25-те;

да се отмени решението на EPSO и/или на Комитета за подбор да не впише ищеца в базата данни с кандидатите, които успешно са издържали изпитите за предварителен подбор;

да се отменят последиците от извършените действия по подбора;

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът излага две правни основания.

Като първа точка по първото си основание ищецът изтъква, че степента на трудност и прагът, над който кандидатът се смята за издържал изпитите за предварителен подбор, и особено степента на трудност на математическия тест за кандидатите от функционална група ІV, са определени въз основа на общия брой на кандидатите по такъв начин, че да се стигне до предварително определен брой издържали кандидати, докато всъщност би трябвало да бъдат зададени единствено с оглед изискванията за заемане на съответната длъжност.

Като втора точка на същото основание ищецът посочва, че съдържанието на изпитите за предварителен подбор за всяка функционална група е определено на принципа на случайния подбор на въпроси с различна трудност, докато всъщност съдържанието на изпитите би трябвало да е едно и също за всички кандидати от една и съща функционална група или най-малкото би трябвало да се определи на принципа на случайния подбор на въпроси с еднаква трудност.

По второто си основание ищецът изтъква нарушение на задължението за прозрачност, за мотивиране на решенията с неблагоприятни последици, на правото на публичен достъп до документите на Комисията, както и на принципа за защита на оправданите правни очаквания. Ищецът изтъква, че не са му били съобщени въпросите, които са му били поставени, и че представените от EPSO мотиви за този отказ на информация са очевидно неверни фактически и правно недопустими. По-конкретно, от една страна, приложение ІІІ към Правилника, което предвижда, че разискванията на конкурсната комисия са тайни, в случая е неприложимо, а от друга, съобщаването на въпросите се оказва задължително с оглед съмненията и резервите, които самата EPSO, както и Съвместният комитет за подбор са изразили по отношение на действителността на изпитите.

____________