Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 12. janvārī - Matos Martins pret Komisiju

(lieta F-2/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José Carlos Matos Martins, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M.-A. Lucas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) 2006. gada 27. februāra lēmumu, kurā noteikti prasītāja iepriekšējas atlases kārtas testu rezultāti ES 25 vietējiem darbiniekiem;

atcelt EPSO lēmumu un/vai Atlases komitejas lēmumu nereģistrēt prasītāju iepriekšējas atlases kārtas testu sekmīgi nokārtojušo personu datu bāzē;

atcelt turpmākās atlases darbības;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs izvirza divus pamatus.

Sava pirmā pamata pirmajā daļā prasītājs apgalvo, ka iepriekšējas atlases kārtas pārbaudījumu sarežģītības pakāpe un sekmīgas nokārtošanas slieksnis, un it īpaši IV funkciju grupas darbinieku kandidātu skaitliskā testa sarežģītības pakāpe bija noteikta atkarībā no kandidātu skaitu, lai nonāktu pie iepriekš paredzēta laureātu skaita, kaut arī tas bija jānosaka tikai, ņemot vērā darbinieku pieprasījumu, lai aizpildītu vakantās darba vietas.

Šā paša pamata otrajā daļā prasītājs apgalvo, ka iepriekšējas atlases kārtas pārbaudījumu saturs bija noteikts katrai funkciju grupai, izlases veidā izvēloties dažādas grūtības pakāpes jautājumus, kaut arī pārbaudījumu saturam bija jābūt vienādam visiem vienas un tās pašas funkciju grupas kandidātiem, vai vismaz tas bija jānosaka, izlases veidā izvēloties vienādas grūtības pakāpes jautājumus.

Otrs pamats attiecas uz pārskatāmības pienākuma, pienākuma sniegt pamatojumu nelabvēlīgiem lēmumiem, sabiedrības pieejas Komisijas dokumentiem noteikumu, kā arī tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu. Prasītājs apgalvo, ka viņam netika paziņoti jautājumi, kas viņam bija uzdoti, un ka EPSO izvirzītie argumenti šā informācijas atteikuma pamatojumam bija acīmredzami neprecīzi no faktu viedokļa un nepieļaujami no tiesību viedokļa. It īpaši, pirmkārt, Civildienesta noteikumu III pielikumā paredzētie noteikumi par to, ka atlases komisijas sēdes ir aizklātas, šajā gadījumā nav piemērojami un, otrkārt, jautājumu paziņošana kļuva nepieciešama, ņemot vērā šaubas un atrunas, ko pats EPSO, kā arī Apvienotā atlases komiteja izteica par pārbaudījumu spēkā esamību.

____________