Language of document :

Žaloba podaná dne 18. ledna 2007 - Moschonaki v. ENZŽPP

(Věc F-3/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Irsko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (ENZŽPP)

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ředitele ENZŽPP, která nepovolila služební cestu žalobkyně za účelem účasti na schůzích shromáždění výborů zaměstnanců agentur konaných ve dnech 30. a 31. března 2006;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje především, že tím, že ENZŽPP zamítla její žádost o služební cestu za účelem účasti na schůzích shromáždění výborů zaměstnanců agentur konaných ve dnech 30. a 31. března 2006, porušila článek 24b a čl. 9 odst. 3 služebního řádu, jakož i čl. 1 šestý pododstavec přílohy 2 služebního řádu, které stanovují svobodu sdružovat se a být zastoupen odbory, úlohu konzultací a řízení výboru zaměstnanců a zákaz jakékoli újmy z důvodu výkonu povinností členů výboru zaměstnanců.

Žalobkyně se kromě toho dovolává porušení čl. 110 odst. 4 služebního řádu a článku 126 pracovního řádu ostatních zaměstnanců. Z těchto ustanovení vyplývá, že správní oddělení orgánů a agentury pravidelně jednají za účasti výborů zaměstnanců za účelem zajištění jednotného použití služebního a pracovního řádu.

Napadené rozhodnutí porušuje rovněž zásadu řádného řízení a řádné správy.

____________