Language of document :

Иск, предявен на 19 януари 2007 - Scoulidi / Комисия

(Дело F-4/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Eleni-Eleftheria Scoulidi (Брюксел, Белгия) (представител: G. Vandersanden)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се присъди в полза на ищцата обезщетение за неимуществена вреда, понесена във връзка с решението на Органа по назначаването (ОН) от 28 март 2006 г. да не й позволи да се възползва от споразумението за обмен, сключено между Комисията и гръцкото правителство;

тази вреда да се оцени по справедливост на 200 000 еуро;

да се осъди ответника да заплати разноските по делото.

Правни основания и основни доводи

След като в продължение на осем месеца е била предоставена на разположение на гръцкото Министерство на образованието и вероизповеданията, ищцата поискала да се възползва от режима за обмен на длъжностни лица между Комисията и държавите-членки, за да завърши задачите, които е изпълнявала в периода на предоставянето й на разположение. След като получила съгласието на някои от службите на Комисията, както и на гръцкото правителство, ищцата получила отрицателно решение от страна на своята институция, с мотива, че обменът бил в противоречие с разпоредбите, приложими при предоставянето на разположение.

В иска си ищцата изразява становище, че Комисията била допуснала множество нарушения, а именно че тя:

не е оказала дължимото от всеки административен орган съдействие;

не е спазила задълженията, произтичащи от споразумението за обмен, което самата тя е сключила с гръцкото правителство, като по този начин е нарушила оправданите правни очаквания на ищцата, както и общия интерес на Общността;

има вина за направени неуместни изказвания по отношение на ищцата;

е дискриминирала ищцата в сравнение с други служители, които са били предоставени на разположение на определени национални административни органи за по-дълъг период.

____________