Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2007 r. - Skoulidi przeciwko Komisji

(Sprawa F-4/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: G. Vandersanden)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

zasądzenie zadośćuczynienia na rzecz skarżącej za krzywdę doznaną w związku z decyzją organu powołującego z dnia 28 marca 2006 r. odmawiającą zgody na skorzystanie z umowy o wymianie personelu zawartej pomiędzy Komisją a rządem greckim;

oszacowanie krzywdy ex aequo et bono na 200 000 EUR;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, po zakończeniu jej ośmiomiesięcznego okresu oddelegowania do greckiego ministerstwa edukacji narodowej i spraw wyznaniowych, zwróciła się z wnioskiem o umożliwienie jej skorzystania z systemu wymiany urzędników pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi celem zakończenia zadań przydzielonych jej podczas okresu oddelegowania. Po tym jak skarżąca otrzymała zgodę wielu służb Komisji oraz rządu greckiego, jej własna instytucja odmówiła jej takiej zgody, uzasadniając to tym, że wymiana byłaby sprzeczna z uregulowaniami dotyczącymi oddelegowania.

W swojej skardze skarżąca podnosi, że Komisja dopuściła się kilku błędów, a konkretnie:

uchybiła obowiązkowi dochowania staranności, spoczywającego na każdej administracji;

nie przestrzegała zobowiązań wynikających z umowy o wymianie, którą sama zawarła z rządem greckim; naruszyła w ten sposób uzasadnione oczekiwania skarżącej oraz ogólny interes wspólnotowy;

była winna formułowaniu niewłaściwych uwag pod adresem skarżącej;

potraktowała skarżącą w sposób dyskryminujący w porównaniu z innymi urzędnikami, którzy byli oddelegowani do administracji krajowych na dłuższy okres.

____________