Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 26 juni 2008 - Nijs / Rekenkamer

(zaak F-5/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van eerste aanleg - Summiere uiteenzetting van middelen in het verzoekschrift - Klachttermijn - Nieuw feit - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens en J. Vermer, gemachtigden)

Voorwerp van de zaak

Nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2006 niet tot de rang A*11 te bevorderen - Nietigverklaring van een aantal besluiten betreffende de loopbaan van verzoeker en van andere ambtenaren van de Rekenkamer - Nietigverklaring van de uitslag van de verkiezingen van het Personeelscomité van de Rekenkamer van 2006 - Vordering tot schadevergoeding

Dictum van de beschikking

Het beroep wordt ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond verklaard.

Nijs wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 56 van 10.03.2007, blz. 44.