Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 5 december 2007 - Moschonaki / Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (ESVLA)

(Zaak F-3/07)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 56 van 10.3.2007, blz. 43.