Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 11 december 2008 - Collée / Parlement

(Zaak F-148/06)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Procedure voor toekenning van meritepunten bij het Europees Parlement - Vergelijking van verdiensten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Laurent Collée (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: C. Burgos en A. Lukošiūtė)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van 9 januari 2006 om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2004 twee meritepunten toe te kennen en, anderzijds, vaststelling van onwettigheid van punt I.3 van de "Instructies voor de procedure inzake toekenning van bevorderingspunten" van het Europees Parlement van 13 juni 2002

Dictum

Het besluit van het Europees Parlement om Collée in het kader van de bevorderingsronde 2004 twee meritepunten toe te kennen wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

Het Europees Parlement wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 42 van 24.02.2007, blz. 48.