Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2008 r.- Collée przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-148/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Awans - Postępowanie w sprawie przyznania punktów za zasługi w Parlamencie Europejskim - Porównanie zasług)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Laurent Collée (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: C. Burgos i A. Lukošiūtė)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 stycznia 2006 r. o przyznaniu skarżącemu dwóch punktów za zasługi w ramach postępowania w sprawie awansu za 2004 r., a po drugie uznanie za niezgodny z prawem pkt I.3 "Instrukcji dotyczących procedury przyznawania punktów awansu" Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2002 r.

Sentencja wyroku

Zostaje stwierdzona nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego o przyznaniu L. Collée'emu dwóch punktów za zasługi w ramach postępowania w sprawie awansu za 2004 r.

Skarga zostaje oddalona w pozostałym zakresie.

Parlament Europejski zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 42 z 24.2.2007 r., s. 48.