Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 mei 2012 – Simões Dos Santos / BHIM

(Zaak F-27/08 RENV)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 158 van 21/06/08, blz. 25.