Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 15 maja 2012 r.

Sprawa F‑27/08 RENV

Manuel Simões Dos Santos

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Ugoda – Artykuł 69 ust. 1 regulaminu postępowania – Zawarcie przez strony ugody z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której M. Simões Dos Santos żądał w szczególności po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji nr PERS-01-07 prezesa Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącej przyznania punktów awansu w postępowaniu w sprawie awansu (2003), decyzji oraz pisma organu powołującego z dnia 15 czerwca 2007 r., a po drugie, zasądzenia na swoją rzecz od OHIM‑u odszkodowania. Skarga została zarejestrowana pod sygnaturą F‑27/08.

Orzeczenie: Sprawa F‑27/08 RENV zostaje wykreślona z rejestru Sądu w następstwie zawarcia ugody przez Manuela Simõesa Dos Santosa i Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). Skarżący i OHIM pokrywają koszty zgodnie z ugodą.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)