Language of document :

Žaloba podaná 29. februára 2008 - Simões dos Santos/ÚHVT

(vec F-27/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Manuel Simões dos Santos (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: A. Creus Carreras, advokát)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu

Predmet a opis sporu

Zrušenie viacerých rozhodnutí Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu v rozsahu, v akom nevykonávajú správne rozsudok T-435/04 tým, že žalobcovi neuznávajú zostatok bodov, ktorých strata bola zrušená Súdom prvého stupňa, ako aj zaplatenie úrokov z omeškania zo sumy zodpovedajúcej rozdielu v mzde, ktorú mal žalobca poberať

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu z 3. decembra 2007, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobcom 8. augusta 2007, ako aj rozhodnutie č. PERS-01-07 týkajúce sa pridelenia bodov pre povýšenie v rámci povyšovania v roku 2003, rozhodnutie ADM-07-17, ktorým sa vykladá rozhodnutie ADM 03-35 týkajúce sa služobného postupu a povýšenia úradníkov a dočasných zamestnancov, a list z 15. júna 2007 s názvom "Definitive awarding of 2007 promotion points adopted by the Appointing Authority",

zaviazať ÚHVT na zaplatenie úrokov z omeškania zo sumy zodpovedajúcej rozdielu v mzde, ktorú mal žalobca poberať, ak by nedošlo k strate zostatku bodov za zásluhu, vypočítaných podľa sadzby stanovenej Súdom prvého stupňa,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu na náhradu trov konania.

____________