Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 20. aprīlī - ZZ/Komisija

(lieta F-27/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - L. Levi, M. Vandenbussche un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumus, ar kuriem ir atteikta atļauja saņemt medicīnas pakalpojumus, kurus prasītāja pieprasīja savam dēlam, laulātajam un pati sev

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdētos lēmumus un vajadzības gadījumā institūcijas, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________