Language of document :

Žaloba podaná 20. apríla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-27/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: L. Levi, M. Vandenbussche a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí žalovanej o odmietnutí udeliť súhlas s lekárskym vyšetrením, o ktoré žiadal žalobca pre svojho syna, manželku a seba

Návrhy žalobcu

zrušiť napadnuté rozhodnutia a v prípade potreby rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, ktorý zamietol sťažnosť,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________