Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2012 r. – BI przeciwko Cedefop

(Sprawa F-31/11)1

(Służba publiczna – Termin do wniesienia skargi – Język oddalenia zażalenia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BI (Evosmos, Grecja) (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (przedstawiciele: M. Fuchs, pełnomocnik, wspierana przez B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji dyrektor Cedefop o zakończeniu zatrudnienia skarżącego i żądanie naprawienia poniesionej szkody i doznanej krzywdy.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

BI pokrywa wszystkie koszty postępowania.

____________

1 Dz.U. C 186 z 25.6.2011, s. 33.