Language of document : ECLI:EU:F:2012:28

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(първи състав)

7 март 2012 година

Дело F‑31/11

BI

срещу

Европейски център за развитие на професионалното обучение

„Публична служба — Срок за обжалване — Език на решението за отхвърляне на административната жалба“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за Евратом съгласно член 106а от последния, с която BI иска, от една страна, отмяна на решението от 14 април 2010 г., с което директорката на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) го уволнява, и от друга страна, осъждане на Cedefop да обезщети вредите, които жалбоподателят счита, че е претърпял

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Осъжда жалбоподателя да понесе всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Срокове — Начален момент — Уведомление — Понятие — Решение, с което се отхвърля административна жалба, съобщено на длъжностно лице на език, който това лице не владее, но е използван в посочената административна жалба — Включване

(член 91, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Срокове — Характер на абсолютна процесуална предпоставка — Погасяване — Извинима грешка — Понятие

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Въпреки че Правилникът и Условията за работа на другите служители не уреждат въпроса за използването на езиците от институциите на Съюза в рамките на решенията, адресирани до техния персонал, когато администрацията адресира до длъжностно лице или служител индивидуално решение, по силата на задължението ѝ за полагане на грижа тя трябва да го изготви на език, който това длъжностно лице или служител владее задълбочено.

Когато става въпрос за решение, с което се отхвърля административна жалба, уведомяването за това решение на език, който не е нито майчиният език на засегнатия служител или длъжностно лице, нито този, на който е била изготвена административната жалба, може да се счита за редовно, при условие че заинтересованото лице е могло да се запознае надлежно с него. Ако обаче адресатът на това решение прецени, че не е в състояние да го разбере, той трябва да поиска от компетентния орган на институцията да му предостави превод или на езика на жалбата, или на майчиния му език. Когато такова искане е направено своевременно, срокът за обжалване започва да тече едва от датата, на която заинтересованият служител или длъжностно лице е уведомен за превода.

Когато обаче длъжностното лице или служител доброволно избере да подаде административната си жалба на даден език, който не е майчиният му език, този избор предполага, че заинтересованото лице приема използването му от институцията в нейния отговор.

Във всеки случай се приема, че администрацията може да избира вътрешните си езици за комуникация, ако този избор почива на обективни съображения. Впрочем използването от администрацията за изготвянето на решението ѝ по административната жалба на избрания от жалбоподателя език почива на обективни съображения, придържайки се именно към избора на език, направен от самия жалбоподател. Поради това използването от съответната институция на същия език като този, на който е била подадена административната жалба, няма произволен характер.

(вж. точки 19—22)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 23 март 2000 г., Rudolph/Комисия, T‑197/98, точки 44 и 46 и цитираната съдебна практика; 7 февруари 2001 г., Bonaiti Brighina/Комисия, T‑118/99, точки 15 и 17

Съд на публичната служба — 3 март 2009 г., Patsarika/Cedefop, F‑63/07, точка 31 и цитираната съдебна практика; 29 юни 2011 г., Angioi/Комисия, F‑7/07, точки 91 и 106

2.      Съдът на Съюза приема, че неспазването на правилата в областта на сроковете за подаване на жалби може да не доведе до отхвърляне на жалбата поради недопустимост, ако това неспазване се дължи на извинима грешка на длъжностното лице или служителя. Понятието за извинима грешка обаче може да се отнася само до изключителни обстоятелства, при които по-конкретно институцията е възприела поведение, което е от естество само по себе си или в решаваща степен да породи допустимо объркване в съзнанието на добросъвестен правен субект, положил цялата дължима грижа, която се изисква от лице с нормални познания.

На адвоката на жалбоподател, който сам е изготвил, от името на своя клиент и с негово съгласие, текста на административната жалба на определен език, и който след това е получил решението за отхвърляне на административната жалба, изготвено на същия този език, не може да не му е известно, предвид познанията му и задължението за старание, което оправдано се очаква от професионален юрист, че тъй като сроковете за обжалване са императивни и не зависят от волята на страните, те започват да текат, считано от датата на съобщаването на оригиналния текст на решението за отхвърляне на административната жалба, изготвен на избрания от заинтересованото лице език, а не считано от последващата дата, на която жалбоподателят е получил превода на друг език на решението за отхвърляне на административната жалба.

(вж. точки 29 и 32)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 5 юли 2011 г., Coedo Suárez/Съвет, F‑73/10, точка 40 и цитираната съдебна практика