Language of document :

Žaloba podaná 23. marca 2011 - ZZ/Rada

(vec F-30/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy žalobcu pre obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008, ako aj náhrada údajne spôsobenej škody

Návrhy žalobcu

zrušiť hodnotiacu správu za rok 2008 a uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť odškodnenie za spôsobenú škodu odhadovanú predbežne na sumu 5 000 eur, ktorá bude spresnená v priebehu konania, ako aj kompenzačné úroky a úroky z omeškania vo výške 6,75 % zo sumy odškodnenia a úrokov za majetkovú a nemajetkovú ujmu,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________