Language of document :

Talan väckt den 8 mars 2011 - ZZ mot rådet

(Mål F-26/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökanden i förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AD13 under befordringsförfarandet år 2010 samt yrkande om att svaranden ska utge ersättning för den ideella skada sökanden lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AD13 under befordringsförfarandet år 2010, såsom detta beslut framgår av personalmeddelandet nr 80/10 av den 26 april 2010 och personalmeddelandet nr 81/10 av den 26 maj 2010,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, tillsättningsmyndighetens beslut att avvisa sökandens klagomål,

för det fall det är nödvändigt ogiltigförklara beslutet om befordran av tjänstemän i lönegrad AD 12 som befordrats till lönegrad AD 13 under befordringsförfarandet år 2010 (personalmeddelandet nr 80/10 av den 26 april 2010 och personalmeddelandet nr 81/10 av den 26 maj 2010),

förplikta svaranden att bevilja sökanden ett belopp på 150 000 euro som skadestånd för den ideella skada denne lidit, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________