Language of document :

Жалба, подадена на 2 април 2021 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (трети разширен състав) на 27 януари 2021 г. по дело T-699/17, Република Полша/Европейска комисия

(Дело C-207/21 P)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: R. Tricot, Ł. Habiak, K. Herrmann, C. Valero)

Други страни в производството: Република Полша, Унгария, Република България, Кралство Белгия, Кралство Швеция, Френска република

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени изцяло решението на Общия съд от 27 януари 2021 г. по дело T-699/17, Република Полша/Европейска комисия,

да отхвърли първото основание от жалбата на Република Полша по дело T-699/17,

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане по второто, третото, четвъртото и петото основание, които не са обсъдени в първоинстанционното производство, и

да остави въпроса за съдебните разноски в първоинстанционното и в настоящото производство за решаване със съдебния акт, който ще сложи край на производството по случая.

Основания и основни доводи

Според Комисията решението на Общия съд по дело T-699/17 трябва да бъде отменено, тъй като в него са допуснати грешки при прилагане на правото, които водят до нарушаване на член 16, параграфи 4 и 5 ДЕС.

Първо, в точки 40 и 41 обжалваното решение Общият съд изходил от виждането, че правото, предоставено на държавите членки с член 3, параграф 2 от Протокол № 36, да искат гласуване с квалифицираното мнозинство съгласно правилата в член 3, параграф 3 от този протокол (правила по Договора от Ница) трябва да запази полезното си действие и след изтичането на преходния период на 31 март 2017 г., с което нарушил ясно предвидената времева рамка на преходния период в член 16, параграф 5 ДЕС. Общият съд освен това нарушил общото определение за квалифицирано мнозинство, въведено с Договора от Лисабон в член 16, параграф 4 ДЕС и в сила от 1 ноември 2014 г., с което се увеличава демократичната легитимност при гласуванията в Съвета и комитета по член 75 от Директива 2010/75/ЕС1 . По този начин Общият съд ограничил пълната ефективност на това общо определение.

Второ, в точки 48 и 50 от обжалваното решение Общият съд тълкувал разширително времевия обхват на действието на преходната разпоредба по член 16, параграф 5 ДЕС и член 3, параграф 2 от Протокол № 36, с което нарушил установената съдебна практика относно задължението за тясно тълкуване на преходните разпоредби.

Трето, противно на посоченото в точки 53, 54 и 55 от обжалваното решение, извършеното от Общия съд тълкуване на член 3, параграф 2 от Протокол № 36 нарушавало принципа на правна сигурност, тъй като водело до невъзможно за предвиждане и неопределено във времето прилагане на квалифицираното мнозинство от Договора от Ница, предвидено в член 3, параграф 3 от Протокол № 36.

____________

1 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 2010 г., стр. 17).