Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poljska) 23. marca 2021 – K.D./Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

(Predmet C-208/21)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: K.D.

Tožena stranka: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 3(1) v povezavi s členom 2(d) Direktive 2005/29/ES1 razlagati tako, da je z njim pomen pojma nepoštene poslovne prakse osredotočen le na okoliščine, povezane s sklenitvijo pogodbe in predstavitvijo izdelka potrošniku, ali pa je s področjem uporabe te direktive in torej s pojmom nepoštene tržne prakse zajeto tudi oblikovanje – s strani trgovca, ki ustvari izdelek – zavajajočih splošnih pogodbenih pogojev, ki so podlaga prodajne ponudbe, ki jo pripravi drug trgovec, in ki torej niso neposredno povezani z dajanjem izdelka na trg?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba izhajati iz tega, da je na podlagi Direktive 2005/29/ES za uporabo nepoštene tržne prakse odgovoren trgovec, ki sestavi zavajajoče splošne pogodbene pogoje, ali trgovec, ki na podlagi takih splošnih pogodbenih pogojev potrošniku predstavi izdelek in je neposredno odgovoren za dajanje izdelka na trg, ali pa je treba šteti, da na podlagi Direktive 2005/29/ES za uporabo take prakse odgovarjata oba trgovca?

Ali člen 3(2) Direktive 2005/29/ES nasprotuje taki ureditvi nacionalnega prava (oziroma razlagi nacionalnega prava), v skladu s katero lahko potrošnik zahteva, naj nacionalno sodišče razveljavi pogodbo, sklenjeno s trgovcem, in naloži vračilo vzajemnih dajatev, kadar je potrošnik izjavo volje o sklenitvi pogodbe dal pod vplivom trgovčeve nepoštene poslovne prakse?

Ali je treba v primeru, če je odgovor na tretje vprašanje pritrdilen, šteti, da je ustrezna pravna podlaga za presojo ravnanja trgovca, ki v razmerju s potrošnikom uporablja nerazumljive in nejasne splošne pogodbene pogoje, Direktiva 93/132 , in ali je treba v zvezi s tem zahtevo iz člena 5 te direktive, da mora biti pogoj sestavljen v jasnem in razumljivem jeziku, razlagati tako, da v pogodbah o zavarovanju, vezanem na zavarovalni kapitalski sklad, ki se sklenejo s potrošniki, to zahtevo izpolnjuje pogodbeni pogoj, o katerem se stranki nista dogovorili posamično, v katerem raven naložbenega tveganja med trajanjem zavarovalne pogodbe ni izrecno opredeljena, temveč je zgolj omenjeno, da v primeru odstopa od zavarovalne pogodbe pred iztekom obdobja zavarovanja obstaja možnost izgube dela plačane prve premije in tekočih premij?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL 2005, L 149, str. 22).

2 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL 1993, L 95, str. 29).