Language of document :

International Management Group’i (IMG) 19. novembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 9. septembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-381/15 RENV: IMG versus komisjon

(kohtuasi C-620/20 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: International Management Group (IMG) (esindajad: advokaadid L. Levi ja J.-Y. de Cara)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 9. septembri 2020. aasta otsus kohtuasjas T-381/15/RENV;

seetõttu rahuldada apellandi esimeses kohtuastmes esitatud nõuded, mida on täpsustatud, ning sellest tulenevalt:

mõista vastustajalt välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest, nagu seda on kohandatud seisukohtades, mille ta esitas pärast kohtuasja Üldkohtule tagasisuunamist (T-381/15 RENV); 

mõista kohtukulud välja kõik kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab apellatsioonkaebuse põhjenduseks järgmised väited:

a. Komisjoni tegevuse õigusvastasus

1) Euroopa Kohtu 31. jaanuari 2019. aasta kohtuotsuse International Management Group vs. komisjon (C-183/17 P ja C-184/17 P) rikkumine;

2) Edasikaevatud kohtuotsus rikub finantsmäärustes ette nähtud rahvusvahelise organisatsiooni mõistet: rahvusvahelise tunnustamise rikkumine; normihierarhia rikkumine; eespool viidatud Euroopa Kohtu 31. jaanuari 2019. aasta otsuse rikkumine ja finantsmääruste rikkumine;

3) Hea halduse põhimõtte rikkumine;

4) Edasikaevatud kohtuotsus rikub mõistet „eraõiguslikele isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine“.

b. Kahju

1) Edasikaevatud kohtuotsuse punkti 40 esimeses kuni kolmandas taandes nimetatud nõuded: natuuras hüvitamise põhimõtte rikkumine; kohtu põhjendamiskohustuse rikkumine; vastuvõetavuse tingimuste rikkumine; Üldkohtu kodukorra artikli 76 punkti e ja artikli 84 lõike 1 rikkumine;

2) Edasikaevatud kohtuotsuse punkti 40 neljandas taandes nimetatud nõuded: kohtu põhjendamiskohustuse rikkumine; Üldkohtu kodukorra artikli 76 punkti e ja artikli 84 lõike 1 rikkumine;

3) Mittevaraline kahju: natuuras hüvitamise põhimõtte rikkumine; kohtu põhjendamiskohustuse rikkumine; Üldkohtu kodukorra artikli 76 punkti e ja artikli 84 lõike 1 rikkumine; kohtu täieliku pädevuse rikkumine.

____________