Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 9 września 2020 r. w sprawie T-381/15 RENV, IMG / Komisja, wniesione w dniu 19 listopada 2020 r. przez International Management Group (IMG)

(Sprawa C-620/20 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: International Management Group (IMG) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, J.-Y. de Cara)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Strona wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie T-381/15/RENV;

w konsekwencji, uwzględnienie żądań wnoszącej odwołanie przedstawionych w pierwszej instancji, w dostosowanym kształcie, a w związku z tym:

zasądzenie od strony przeciwnej odszkodowania i zadośćuczynienia zgodnie z żądaniami dostosowanymi w uwagach po odwołaniu T-381/15 RENV;

obciążenie strony przeciwnej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania strona je wnosząca podnosi następujące zarzuty:

a. W przedmiocie bezprawnego zachowania Komisji

1) Naruszenie wyroku Trybunału z dnia 31 stycznia 2019 r., International Management Group/Komisja (C-183/17 P et C-184/17 P);

2) Zaskarżony wyrok zawiera błędną interpretację pojęcia organizacji międzynarodowej, zawartego w przepisach finansowych: naruszenie międzynarodowej uznawalności; naruszenie hierarchii norm; naruszenie ww. wyroku Trybunału z dnia 31 stycznia 2019 r. i przepisów finansowych;

3) Naruszenie zasady dobrej administracji;

4) Zaskarżony wyrok zawiera błędną interpretację pojęcia wystarczająco istotnego naruszenia normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom.

b. w przedmiocie szkody

1) W odniesieniu do żądań zawartych w pkt 40 tiret pierwsze-trzecie zaskarżonego wyroku: naruszenie zasady naprawienia szkody w naturze; naruszenie obowiązku uzasadnienia ciążącego na sądzie; naruszenie przesłanek dopuszczalności; naruszenie art. 76 lit. e) i art. 84 ust. 1 regulaminu postępowania przed Sądem;

2) W odniesieniu do żądań zawartych w pkt 40 tiret czwarte zaskarżonego wyroku: naruszenie obowiązku uzasadnienia ciążącego na sądzie; naruszenie art. 76 lit. e) i art. 84 ust. 1 regulaminu postępowania przed Sądem;

3) W odniesieniu do krzywdy: naruszenie zasady naprawienia szkody w naturze; naruszenie obowiązku uzasadnienia ciążącego na sądzie; naruszenie art. 76 lit. e) i art. 84 ust. 1 regulaminu postępowania przed Sądem; naruszenie prawa nieograniczonego orzekania.

____________