Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 22 oktober 2013 – Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-95/12)1

(Fördragsbrott – Dom varigenom domstolen fastställer fördragsbrott – Nationella bestämmelser enligt vilka en minoritetspost om 20 procent är förenad med vetorätt avseende vissa beslut som antas av Volkswagen AG:s aktieägare)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Montaguti och G. Braun )

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze, J. Schwarze, J. Möller och J. Kemper)

Saken

Fördragsbrott – Otillräckliga åtgärder för att följa domstolens dom av den 23 oktober 2007 i mål C-112/05, kommissionen mot Tyskland, om åsidosättande av artikel 56.1 EG – Nationell lagstiftning i vilken det undantagsvis föreskrivs att vissa beslut av aktieägarna i Volkswagen SA förutsätter mer än 80 procent av rösterna vilket innebär att delstaten Niedersachsen, som innehar 20 procent av aktierna, kan blockera nämnda beslut – Beräkning av påföljder: Betalning av båda löpande vite och ett schablonbelopp

Domslut

Talan ogillas.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 118, 21.4.2012.