Language of document : ECLI:EU:C:2013:676

Sag C-95/12

Europa-Kommissionen

mod

Forbundsrepublikken Tyskland

»Traktatbrud – dom, hvori Domstolen fastslår et traktatbrud – national lovgivning, der fastsætter et mindretal på 20% af aktionærerne i Volkswagen AG for at blokere for vedtagelse af visse beslutninger«

Sammendrag – Domstolens dom (Store Afdeling) af 22. oktober 2013

1.        Traktatbrudssøgsmål – Domstolens dom, der fastslår traktatbrud – tilsidesættelse af pligten til at opfylde dommen – særlig retslig procedure for opfyldelse af Domstolens domme – behandling af traktatbrud, som Domstolen har fastslået i medfør af artikel 258 TEUF

(Art. 258 TEUF)

2.        Traktatbrudssøgsmål – Domstolens dom, der fastslår traktatbrud – retsvirkninger – den dømte medlemsstats forpligtelser – opfyldelse af dommen – traktatbrud, der følger af sammenholdelsen af to nationale bestemmelser – medlemsstatens ophævelse af den ene af disse bestemmelser – ophævelsen tilstrækkelig for fuldt ud at opfylde denne dom

(Art. 260, stk. 1, TEUF)

1.        Jf. afgørelsens tekst.

(jf. præmis 23)

2.        Såfremt Domstolen fastslår, at en medlemsstat ikke har overholdt en forpligtelse, som påhviler den i henhold til traktaterne, skal denne medlemsstat i henhold til artikel 260, stk. 1, TEUF gennemføre de til dommens opfyldelse nødvendige foranstaltninger.

Domskonklusionen i dom af 23. oktober 2007, Kommissionen mod Tyskland, i sag C‑112/05, er af særlig betydning for så vidt angår genstanden for det traktatbrud, som Domstolen har fastslået, idet Domstolen i denne dom fastslog et traktatbrud som følge af sammenholdelsen af to nationale bestemmelser, men ikke som følge af hver af disse bestemmelser isoleret set. Denne konklusion støttes af dommens præmisser, som domskonklusionen skal forstås i lyset af. En ophævelse eller ændring af blot en af disse bestemmelser er følgelig tilstrækkelig for fuldt ud at opfylde denne dom.

(jf. præmis 33, 35-37, 39 og 40)