Language of document : ECLI:EU:C:2013:676

Asia C‑95/12

Euroopan komissio

vastaan

Saksan liittotasavalta

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, jolla todetaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään 20 prosentin määrävähemmistöstä, joka voi estää Volkswagen AG:n osakkaiden tiettyjen päätösten tekemisen

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 22.10.2013

1.        Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan – Tuomion täytäntöönpanoa koskevan velvollisuuden täyttämättä jättäminen – Unionin tuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanoa koskeva erityinen oikeudenkäyntimenettely – Sellaisten jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisten käsittely, jotka unionin tuomioistuin on SEUT 258 artiklan perusteella todennut

(SEUT 258 artikla)

2.        Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan – Vaikutukset – Laiminlyöntiin syyllistyneen jäsenvaltion velvollisuudet – Tuomion täytäntöönpano – Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen, joka seuraa kahden kansallisen säännöksen yhdistelmästä – Mainituista säännöksistä toisen kumoaminen jäsenvaltion toimesta – Kumoaminen on riittävää tuomion täysimääräisen täytäntöönpanon kannalta

(SEUT 260 artiklan 1 kohta)

1.        Ks. tuomion teksti.

(ks. 23 kohta)

2.        SEUT 260 artiklan 1 kohdassa määrätään, että jos unionin tuomioistuin toteaa, että jäsenvaltio on jättänyt täyttämättä sille perussopimusten mukaan kuuluvan velvollisuuden, jäsenvaltion on toteutettava tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Asiassa C-112/05, komissio vastaan Saksa, 23.10.2007 annetun tuomion tuomiolauselmalla on yhteisöjen tuomioistuimen toteaman jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen osalta erityinen merkitys, koska yhteisöjen tuomioistuin on mainitussa tuomiossa todennut, että kyse on jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä, joka johtuu kahden kansallisen säännöksen yhdistelmästä, ei kummastakaan säännöksestä erikseen tarkasteltuna. Tämän päätelmän vahvistavat tuomion perustelut, joiden valossa kyseisen tuomion tuomiolauselma on ymmärrettävä. Näin ollen se, että vain toinen mainituista säännöksistä kumotaan tai että sitä muutetaan, voi riittää kyseisen tuomion panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön.

(ks. 33, 35–37, 39 ja 40 kohta)