Language of document :

Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 18 ноември 2015 г. — Stichting Brein/Ziggo BV und XS4All Internet BV

(Дело C-610/15)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Ищец: Stichting Brein

Ответници: Ziggo BV, XS4All Internet BV

Преюдициални въпроси

Налице ли е публично разгласяване по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2001/291 от оператора на уебсайт, ако на този уебсайт няма защитени произведения, но съществува система […], с която намиращи се на компютрите на потребителите метаданни за защитени произведения се индексират и категоризират за потребителите, и посредством която потребителите могат да намират, качват и свалят защитените произведения?

При отрицателен отговор на въпрос 1, дават ли член 8, параграф 3 от Директива 2001/29 и член 11 от Директива 2004/482 основание за издаването на забрана по отношение на посредник по смисъла на тези разпоредби, който по описания във въпрос 1 начин улеснява извършването на нарушения от трети лица?

____________

1     Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (OB L 167, стр. 10; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 230).

2     Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (OB L 157, стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).