Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. novembra 2015 – Stichting Brein, ďalší účastníci konania: Ziggo BV, XS4All Internet BV

(vec C-610/15)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Stichting Brein

Ďalší účastníci konania: Ziggo BV, XS4All Internet BV

Prejudiciálne otázky

Ide o verejný prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/291 prevádzkovateľom internetovej stránky v prípade, ak táto internetová stránka neobsahuje nijaké chránené diela, ale existuje systém..., prostredníctvom ktorého sa indexujú a kategorizujú metainformácie o chránených dielach, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach užívateľov, aby následne užívatelia na základe týchto informácií dokázali nájsť, ako aj uložiť do počítača a sťahovať chránené diela?

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Možno na základe článku 8 ods. 3 smernice 2001/29 a článku 11 smernice 2004/482 vydať súdny príkaz proti sprostredkovateľovi alebo prostredníkovi v zmysle týchto ustanovení, ktorí spôsobom uvedeným v prvej otázke tretím osobám uľahčujú protiprávne konanie?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd. 17/002, s. 32).