Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 juni 2017 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden - Nederländerna) – Stichting Brein mot Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

(C-610/15)1

(Begäran om förhandsavgörande – Immateriell och industriell äganderätt – Direktiv 2001/29/EG – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter – Artikel 3.1 – Överföring till allmänheten – Begrepp – Plattform för fildelning online – Delning av skyddade filer utan rättsinnehavarens samtycke)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stichting Brein

Motpart: Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

Domslut

Begreppet ”överföring till allmänheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att det under sådana omständigheter som de som är aktuella i det nationella målet omfattar tillgängliggörande och administration på internet av en fildelningsplattform som, genom indexering av metadata avseende skyddade verk och tillhandahållande av en sökmotor, gör det möjligt för användarna av denna plattform att finna dessa verk och att dela dem i ett peer to peer-nätverk (peer-to-peer).

____________

1 EUT C 48, 8.2.2016.