Language of document : ECLI:EU:C:2017:456

Sag C-610/15

Stichting Brein

mod

Ziggo BV
og
XS4ALL Internet BV

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden)

»Præjudiciel forelæggelse – intellektuel og industriel ejendomsret – direktiv 2001/29/EF – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder – artikel 3, stk. 1 – overføring til almenheden – begreb – online delingsplatform – deling af beskyttede filer uden tilladelse fra indehaveren«

Sammendrag – Domstolens dom (Anden Afdeling) af 14. juni 2017

Tilnærmelse af lovgivningerne – ophavsret og beslægtede rettigheder – direktiv 2001/29 – harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet – overføring til almenheden – begreb – tilrådighedsstillelse og forvaltning på internettet inden for rammerne af et peer-to-peer-netværk af en platform til deling af beskyttede filer uden tilladelse fra indehaveren – omfattet

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29, art. 3, stk. 1)

Begrebet »overføring til almenheden« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet skal fortolkes således, at det under omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede omfatter tilrådighedsstillelse og forvaltning på internettet af en delingsplatform, som ved indeksering af meta-informationer vedrørende de beskyttede værker og ved at udbyde en søgemaskine gør det muligt for brugerne af denne platform at lokalisere disse værker og dele dem inden for rammerne af et peer-to-peer-netværk.

Hvad for det første angår spørgsmålet om, hvorvidt tilrådighedsstillelse og forvaltning af en online delingsplatform som den i hovedsagen omhandlede udgør en »overføring« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29, bemærkes det, som det fremgår af 23. betragtning til direktiv 2001/29, at ophavsmænds ret til overføring til almenheden, som omhandles i denne artikel 3, stk. 1, omfatter enhver form for trådbunden eller trådløs transmission eller retransmission af et værk til den del af almenheden, som ikke befinder sig på det sted, hvorfra overføringen finder sted, herunder udsendelse i radio og fjernsyn.

Som det fremgår af artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29, er det derudover tilstrækkeligt for, at der foreligger »overføring«, at et værk gøres tilgængeligt for almenheden på en sådan måde, at de personer, der udgør denne almenhed, kan have adgang hertil på et individuelt valgt sted og tidspunkt, uanset om de faktisk benytter denne mulighed eller ej (jf. i denne retning dom af 26.4.2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

Domstolen har i denne forbindelse allerede fastslået, at den omstændighed, at der på en internetside leveres klikbare links til beskyttede værker, som er offentliggjort uden adgangsrestriktioner på en anden internetside, giver den første internetsides brugere en direkte adgang til disse værker (dom af 13.2.2014, Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, præmis 18; jf. ligeledes i denne retning kendelse af 21.10.2014, BestWater International, C-348/13, EU:C:2014:2315, præmis 15, og dom af 8.9.2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, præmis 43).

Domstolen har ligeledes fastslået, at dette også er tilfældet for salg af en medieafspiller, hvorpå der er præinstalleret add-ons, der er tilgængelige på internettet, og som indeholder hyperlinks til websteder, der er frit tilgængelige for offentligheden, og hvor værker, der er ophavsretligt beskyttede, stilles til rådighed for almenheden uden rettighedshavernes tilladelse (jf. i denne retning dom af 26.4.2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, præmis 38 og 53).

Det kan derfor af denne retspraksis udledes, at enhver handling, hvorved en bruger – på et fuldt oplyst grundlag – giver sine kunder adgang til beskyttede værker, vil kunne udgøre en »overføring« som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29.

For det andet skal beskyttede værker for at falde ind under begrebet »overføring til almenheden« i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/29 tillige faktisk overføres til en almenhed (dom af 26.4.2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

Domstolen har i denne forbindelse præciseret dels, at begrebet »almenhed« indebærer en vis minimumsgrænse, hvilket udelukker en for lille eller endog ubetydelig gruppe af personer fra dette begreb. Dels skal der tages hensyn til de kumulative virkninger af, at værkerne stilles til rådighed for de potentielle modtagere. Det er således ikke kun relevant at vide, hvor mange personer der har sideløbende adgang til det samme værk, men ligeledes hvor mange personer der har adgang til værket efter hinanden (dom af 26.4.2017, Stichting Brein, C-527/15, EU:C:2017:300, præmis 44 og den deri nævnte retspraksis).

(jf. præmis 30-34, 40, 41 og 48 samt domskonkl.)