Language of document : ECLI:EU:C:2017:456

Mål C‑610/15

Stichting Brein

mot

Ziggo BV
och
XS4ALL Internet BV

(begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden)

”Begäran om förhandsavgörande – Immateriell och industriell äganderätt – Direktiv 2001/29/EG – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter – Artikel 3.1 – Överföring till allmänheten – Begrepp – Plattform för fildelning online – Delning av skyddade filer utan rättsinnehavarens samtycke”

Sammanfattning – Domstolens dom (andra avdelningen) av den 14 juni 2017

Tillnärmning av lagstiftning – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29 – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället – Överföring till allmänheten – Begrepp – Plattform för fildelning online – Tillgängliggörande och administration på internet av en fildelningsplattform för delning, i ett peer to peer-nätverk, av skyddade filer utan rättsinnehavarens samtycke – Omfattas

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29, artikel 3.1)

Begreppet ”överföring till allmänheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att det under sådana omständigheter som de som är aktuella i det nationella målet omfattar tillgängliggörande och administration på internet av en fildelningsplattform som, genom indexering av metadata avseende skyddade verk och tillhandahållande av en sökmotor, gör det möjligt för användarna av denna plattform att finna dessa verk och att dela dem i ett peer to peer-nätverk (peer-to-peer).

Vad för det första gäller frågan huruvida tillhandahållande och administration av en plattform för fildelning online, såsom den i det nationella målet, är att anse som en ”överföring”, i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, framgår det av skäl 23 i direktiv 2001/29 att upphovsmannens rätt till överföring till allmänheten, vilken framgår av artikel 3.1, omfattar all sändning eller vidaresändning av ett verk till allmänheten som inte är närvarande på den plats varifrån överföringen sker, på trådbunden eller trådlös väg, inklusive radio- och televisionssändningar.

Det framgår dessutom av artikel 3.1 i direktiv 2001/29 att det, för att det ska föreligga en ”överföring”, är tillräckligt att verket görs tillgängligt för en publik på ett sådant sätt att de personer som tillhör denna kan få tillgång till verket, på en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, oberoende av om dessa har utnyttjat denna möjlighet eller ej (se dom av den 26 april 2017, Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, punkt 36 och där angiven rättspraxis).

EU-domstolen har redan slagit fast att tillhandahållandet på en webbplats av hyperlänkar till skyddade verk, som har gjorts fritt tillgängliga på en annan webbplats, ger användarna av den första webbplatsen direkt tillgång till nämnda verk (dom av den 13 februari 2014, Svensson m.fl., C‑466/12, EU:C:2014:76, punkt 18; se även, för ett liknande resonemang, beslut av den 21 oktober 2014, BestWater International, C‑348/13, EU:C:2014:2315, punkt 15, och dom av den 8 september 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punkt 43).

Domstolen har också funnit att så även är fallet vid försäljning av multimediaspelare på vilka har förinstallerats tilläggsprogram som finns tillgängliga på internet och som innehåller hyperlänkar till för allmänheten fritt tillgängliga webbplatser där upphovsrättsligt skyddade verk gjorts tillgängliga för allmänheten utan rättsinnehavarnas samtycke därtill (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 april 2017, Stichting Brein, C–527/15, EU:C:2017:300, punkterna 38 och 53).

Det framgår således av denna rättspraxis att varje handling varigenom en användare, med full kännedom om omständigheterna, ger sina kunder tillgång till skyddade verk, i princip kan utgöra en ”överföring” i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29.

För det andra förutsätter dessutom uttrycket ”överföring till allmänheten” i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 att de skyddade verken faktiskt överförs till en allmänhet (dom av den 26 april 2017, Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

Härvid har domstolen preciserat, för det första, att begreppet ”allmänheten” är förenat med ett visst minimikrav, varför begreppet inte omfattar en alltför liten eller till och med obetydlig krets av berörda personer. Vidare ska de kumulativa effekter som följer av att skyddade verk tillgängliggörs för eventuella mottagare beaktas. Det gäller således inte bara att veta hur många personer som har tillgång till ett och samma verk vid samma tillfälle, utan även hur många av dem som i följd efter varandra har tillgång till verket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 april 2017, Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

(se punkterna 30–34, 40, 41 och 48 samt domslutet)