Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 7. srpna 2020 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 28. května 2020 ve věci T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd v. Komise

(Věc C-376/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: G. Conte, C. Urraca Caviedes, J. Szczodrowski, M. Farley, zmocněnci)

Další účastníci řízení: CK Telecoms UK Investments Ltd, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, EE Ltd

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 28. května 2020 ve věci T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd v. Komise,

vrátil věc Tribunálu k novému posouzení,

uložil žalobkyni v prvním stupni náhradu nákladů řízení souvisejících s tímto kasačním opravným prostředkem, a

rozhodl, že o nákladech řízení v prvním stupni bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: důkazní požadavky rozsudku k prokázání existence značného narušení účinné hospodářské soutěže požadavek důkazu ("velká pravděpodobnost") jsou přísnější než kritérium uvedené v judikatuře a v nařízení o spojování1 , které ukládá Komisi určit vývoj „jehož pravděpodobnost je nejvyšší“.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: požadováním, aby pro přijetí závěru o značném narušení účinné hospodářské soutěže Komise prokázala, že spojení uděluje subjektu vytvořenému spojením pravomoc, aby sám určil parametry hospodářské soutěže, Tribunál aplikoval právní kritérium, které nemá oporu v nařízení o spojování a jde proti samotnému cíli reformy z roku 2004. Kromě toho se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když stanovil dvojí kritérium pro prokázání značného narušení účinné hospodářské soutěže založené na nekoordinovaných účincích.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: požadováním, aby se „významná konkurenční síla“ odlišovala od svých konkurentů z hlediska jejího vlivu na hospodářskou soutěž, a aby účastníci spojení byli „zvláště blízkými soutěžiteli“, Tribunál překročil hranice svého soudního přezkumu, porušil pokyny a zkreslil obsah napadeného rozhodnutí2 ; nebo podpůrně porušil zásadu soudního přezkumu, neodůvodnil řádně své rozhodnutí a porušil článek 2 nařízení o spojování.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: zastáváním názoru, že předvídané zvýšení cen nebylo značné a prohlášením, že Komise měla zohlednit „obvyklou účinnost“, se Tribunál odchýlil od nařízení o spojování, překročil hranice svého soudního přezkumu, neodůvodnil řádně své rozhodnutí a zkreslil důkazy.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: omezením svého přezkumu pouze na určitá konstatování napadeného rozhodnutí a jejich izolovaným zkoumáním bez posouzení důkazů v jejich souhrnu Tribunál zkreslil napadené rozhodnutí, překročil hranice svého soudního přezkumu, porušil pravidla použitelná v oblasti dokazování, nesprávně použil právní kritérium a neodůvodnil řádně své rozhodnutí.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál zkreslil napadené rozhodnutí názorem, že Komise nepřezkoumala snížení kvality sítě subjektu vytvořeného spojením v rámci druhé teorie škody. Tribunál porušil též svou povinnost odůvodnění, když rozhodl, že se Komise dopustila nesprávného právního posouzení při kvalifikování nekoordinovaného účinku posílení transparentnosti na celkové investice do sítí.

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování) (Úř. věst. 2004, L 24, s. 1).

2 Rozhodnutí Evropské komise C(2016) 2796 final ze dne 11. května 2016, kterým se spojení prohlašuje za neslučitelné s vnitřním trhem (věc M.7612 - Hutchison 3G UK v. Telefónica UK) (Úř. věst. 2016, C 357, s. 15).