Language of document :

Žalba koju je 7. kolovoza 2020. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (prvo prošireno vijeće) od 28. svibnja 2020. u predmetu T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd protiv Komisije

(predmet C-376/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: G. Conte, C. Urraca Caviedes, J. Szczodrowski, M. Farley, agenti)

Druge stranke u postupku: CK Telecoms UK Investments Ltd, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske EE Ltd

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 28. svibnja 2020. u predmetu T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd/Komisija;

vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje;

naloži tužitelju u prvostupanjskom postupku snošenje troškova žalbe; i

odluči da će se o troškovima prvostupanjskog odlučiti naknadno.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: u presudi se primjenjuje standard dokazivanja postojanja bitnog ograničavanja učinkovitog tržišnog natjecanja („ozbiljna vjerojatnost”) koji je stroži od testa koji je utvrđen u sudskoj praksi i Uredbi o koncentracijama1 , kojim se od Komisije zahtijeva da utvrdi „najvjerojatniji” ishod.

Drugi žalbeni razlog: zahtijevajući da, kako bi utvrdila bitno ograničavanje učinkovitog tržišnog natjecanja, Komisija treba dokazati da koncentracija njome nastalom poduzetniku daje moć da sam određuje parametre tržišnog natjecanja, Opći sud primjenjuje pravni test koji se ne temelji na Uredbi o koncentracijama i koji potkopava samu svrhu reforme iz 2004. Nadalje, Opći sud čini pogrešku koja se tiče prava time što uspostavlja test, koji se sastoji od dvaju kriterija, za utvrđivanje bitnog ograničavanja učinkovitog tržišnog natjecanja, na temelju nekoordiniranih učinaka.

Treći žalbeni razlog: zahtijevajući da se subjekt sa „značajnom snagom tržišnog natjecanja” treba razlikovati od svojih konkurenata u pogledu utjecaja na tržišno natjecanje i također da stranke u koncentraciji trebaju biti „osobito bliski konkurenti”, Opći sud prekoračuje granice svojeg sudskog nadzora, ne uzima u obzir vrijednost smjernica i iskrivljava sadržaj pobijane odluke2 ; ili, podredno, povređuje načelo sudskog nadzora, ne pruža odgovarajuće obrazloženje i krši članak 2. Uredbe o koncentracijama.

Četvrti žalbeni razlog: smatrajući da predviđeno povećanje cijena nije bilo značajno i tvrdeći da je Komisija trebala uzeti u obzir „standardne učinkovitosti”, Opći sud odstupa od Uredbe o koncentraciji, prekoračuje granice svojeg sudskog nadzora, ne pruža odgovarajuće obrazloženje i iskrivljuje dokaze.

Peti žalbeni razlog: ograničavajući nadzor samo na neka utvrđenja u pobijanoj odluci i ispitujući ta utvrđenja zasebno, a da pritom ne ocjenjuje sve dokaze zajedno, Opći sud iskrivljava pobijanu odluku, prekoračuje granice svojeg sudskog nadzora, krši primjenjiva pravila o dokazivanju, pogrešno primjenjuje pravni test i ne pruža odgovarajuće obrazloženje.

Šesti žalbeni razlog: Opći sud iskrivljuje pobijanu odluku kada smatra da se njome ne ispituje narušavanje kvalitete mreže poduzetnika nastalog koncentracijom kao dio druge teorije štete. Opći sud također povređuje svoju obvezu obrazlaganja kada zaključuje da je Komisija počinila pogrešku koja se tiče prava time što je utjecaj povećane transparentnosti na ukupno ulaganje u mreže kvalificirala kao nekoordinirani učinak.

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 5., str. 73.).

2 Odluka Komisije C(2016) 2796 final od 11. svibnja 2016. o proglašenju koncentracije nespojivom s unutarnjim tržištem (Predmet M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK) (SL 2016 C 357, str. 15).