Language of document :

Pritožba, ki jo je 7. avgusta 2020 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi razširjeni senat) z dne 28. maja 2020 v zadevi T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd/Komisija

(Zadeva C-376/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: G. Conte, C. Urraca Caviedes, J. Szczodrowski, M. Farley, agenti)

Druge stranke v postopku: CK Telecoms UK Investments Ltd, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, EE Ltd

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 28. maja 2020 v zadevi T-399/16, CK Telecoms UK Investments Ltd/Komisija, razveljavi;

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;

tožeči stranki na prvi stopnji naloži plačilo stroškov pritožbe; in

odločitev o stroških postopka na prvi stopnji pridrži.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog: Dokazni standard za obstoj bistvenega oviranja učinkovite konkurence, ki je uporabljen v sodbi je strožji od testa, določenega v sodni praksi in v Uredbi o združitvah1 , v skladu s katerim mora Komisija ugotoviti najverjetnejši izid.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je s tem, da je ugotovilo, da mora Komisija, da bi dokazala bistveno oviranje učinkovite konkurence, dokazati, da združeni subjekt s koncentracijo dobi moč, da sam določa parametre konkurence, določilo pravni preizkus, ki ni podprt z Uredbo o združitvah in je v nasprotju z namenom reforme iz leta 2004. Poleg tega je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je določilo test, ki vključuje dve merili, za ugotovitev bistvenega oviranja učinkovite konkurence na podlagi nekoordiniranih učinkov.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je s tem, da je zahtevalo, da se mora „pomembni konkurent“ razlikovati od svojih tekmecev glede pritiska na konkurenco in da morajo biti družbe, ki se združijo, „zelo tesni konkurenti“, prekoračilo meje sodnega nadzora, izkrivilo vsebino izpodbijanega sklepa2 in ni upoštevalo vrednosti smernic; ali, podredno, kršilo načelo sodnega nadzora, kršilo člen 2 Uredbe o združitvah in ni navedlo zadostne obrazložitve.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je s tem, da je ugotovilo, da predvideno zvišanje cene ni bilo bistveno in da bi morala Komisija upoštevati „standardne učinkovitosti“, odstopilo od Uredbe o združitvah, prekoračilo meje sodnega nadzora, izkrivilo dokaze in ni navedlo zadostne obrazložitve.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je s tem, da je nadzor omejilo zgolj na nekatere ugotovitve izpodbijanega sklepa, in s tem, da je te ugotovitve obravnavalo ločeno, ne da bi presojalo vse dokaze skupaj, izkrivilo izpodbijani sklep, prekoračilo meje sodnega nadzora, kršilo dokazna pravila, ki se uporabijo, napačno uporabilo pravni preizkus in ni navedlo zadostne obrazložitve.

Šesti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je izkrivilo izpodbijani sklep s tem, da je ugotovilo, da z njim ni bilo raziskano znižanje kakovosti združenih omrežij podjetij v okviru druge teorije škode. Splošno sodišče je kršilo tudi obveznost obrazložitve s tem, da je ugotovilo, da je Komisija napačno uporabila pravo s tem, da je učinek povečane transparentnosti na celotno vlaganje v omrežje opredelila kot nekoordiniran učinek.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (Uredba ES o združitvah) (UL 2004, L 24, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 3, str. od 40 do 61).

2 Sklep Komisije C(2016) 2796 final z dne 11. maja 2016 o nezdružljivosti koncentracije z notranjim trgom (Zadeva M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK) (UL 2016, C 357, str. 15).