Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 3. novembra 2020 – Apollo Tyres (Hungary) Kft./Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

(vec C-575/20)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Žalovaný: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Prejudiciálna otázka

Možno smernicu 2003/87/ES1 , konkrétne jej prílohu I bod 3, vykladať v tom zmysle, že pri rozhodovaní o začlenení [spaľovania palív] do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Únie (EÚ ETS), ktoré sa uskutočňuje v predmetnom zariadení, ovplyvňuje výpočet celkového menovitého tepelného príkonu zariadenia skutočnosť, že prevádzka vybavenia, ktoré je súčasťou uvedeného zariadenia, podlieha obmedzeniam (skutočnosť, ktorá bola preukázaná)?

____________

1 Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 2003, s. 32; Mim. vyd. 15/007, s. 631).