Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 6. november 2020 – EuroChem Agro Hungary Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Sag C-583/20)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Kúria

Parter i hovedsagen

Appellant: EuroChem Agro Hungary Kft.

Indstævnt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Præjudicielle spørgsmål

Skal momsdirektivets artikel 273 1 fortolkes således, at en sanktionsordning overskrider grænserne for den beføjelse, der tillægges medlemsstaterne ved den nævnte bestemmelse, såfremt den ikke tillader pålæggelse af en bøde på et beløb, der er lavere end 30% af 40% af værdien af de transporterede varer, eller en eftergivelse af bøden, over for afgiftspligtige personer, der er kvalificeret som afgiftspligtige personer i risikogruppe, og som begår en mindre alvorlig overtrædelse af Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (elektronisk kontrolsystem for vejgodstransport)?

Skal momsdirektivets artikel 273 fortolkes således, at en sanktion af en sådan størrelse går (uforholdsmæssigt) videre, end hvad der er nødvendigt for at nå det mål om opkrævning af afgift og bekæmpelse af afgiftssvig, der er anerkendt i den nævnte artikel?

Skal artikel 26, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fortolkes således, at en sanktionsordning, der finder anvendelse på afgiftspligtige personer i risikogruppe, hindrer gennemførelsen af princippet om fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).