Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 6. novembra 2020 – EuroChem Agro Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zadeva C-583/20)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EuroChem Agro Hungary Kft.

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 273 Direktive o DDV1 razlagati tako, da ureditev kazni, ki ne dovoljuje, da se davčnim zavezancem, ki so opredeljeni kot tvegani davčni zavezanci, v primeru manjše kršitve v zvezi z Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (elektronski sistem za nadzor nad cestnim prevozom blaga), naloži globa v znesku, nižjem od 30 % od 40 % vrednosti prevoženega blaga, niti ne naloži globa, presega meje pravice, ki je na podlagi navedene določbe podeljena državam članicam?

Ali je treba člen 273 Direktive o DDV razlagati tako, da kazen v tem znesku presega to, kar je potrebno za dosego ciljev, priznanih v navedenem členu, to je ciljev pobiranja davka in preprečevanja davčnih goljufij (je nesorazmerna)?

Ali je treba člen 26(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) razlagati tako, da ureditev kazni, ki se uporablja za tvegane davčne zavezance, ovira uresničevanje načela prostega pretoka blaga, oseb, storitev in kapitala?

____________

1     Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).