Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 4. listopadu 2020 – CC v. Pensionsversicherungsanstalt

(Věc C-576/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: CC

Odpůrce: Pensionsversicherungsanstalt

Předběžné otázky

Musí být čl. 44 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení1 , vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát příslušný pro poskytování starobního důchodu, podle jehož právních předpisů žadatelka o důchod s výjimkou dob péče o dítě po celý svůj pracovní život vykonávala zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, zohlednil doby péče o dítě strávené v jiných členských státech, již z toho důvodu, že tato žadatelka o důchod ke dni, kdy podle právních předpisů tohoto členského státu začala být u dotyčného dítěte brána v úvahu doba péče o dítě, nevykonávala ani zaměstnání, ani samostatnou výdělečnou činnost?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

Musí být čl. 44 odst. 2 první část první věty nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, vykládán v tom smyslu, že členský stát, který je příslušný podle hlavy II nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, k dobám péče o dítě podle svých právních předpisů nepřihlíží obecně, nebo k nim nepřihlíží pouze v konkrétním případě?

____________

1 Úř. věst. 2009, L 284, s. 1.