Language of document :

2020 m. lapkričio 4 d. Korkein hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A

(Byla C-577/20)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Korkein hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: A

Kita proceso šalis: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos sutartimi garantuojamos pagrindinės laisvės ir Direktyva 2005/36/EB1 turi būti aiškinamos taip, kad priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija pareiškėjo teisę verstis reglamentuojama profesija turi įvertinti pagal SESV 45 ir 49 straipsnius ir su tuo susijusią jurisprudenciją (visų pirma 1991 m. gegužės 7 d. Sprendimą Vlassopoulou, C-340/892 , ir 2015 m. spalio 6 d. Sprendimą Brouillard, C-298/143 ), nors Direktyvos 2005/36/EB 13 straipsnio 2 dalyje suvienodintos vertimosi reglamentuojama profesija sąlygos, kuriomis priimančioji valstybė narė turi leisti verstis atitinkama profesija pareiškėjui, turinčiam valstybės, kurioje ši profesija nereglamentuojama, suteiktą formalios kvalifikacijos įrodymą, tačiau neatitinkančiam šioje direktyvos nuostatoje įtvirtinto vertimosi profesija reikalavimo?

2.    Jei į pirmąjį prejudicinį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar pagal Sąjungos teisę – atsižvelgiant į Sprendime Brouillard, C-298/14, (55 punktas) pateiktus argumentus dėl pažymėjimų lygiavertiškumui vertinti taikytinų išimtinių kriterijų – priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai draudžiama, esant tokiai kaip šioje byloje situacijai, mokymo lygiavertiškumą vertinti remiantis ir kita, ne iš mokymo rengėjo arba kitos valstybės narės institucijų gauta informacija apie tikslesnį mokymo turinį ir jo vykdymo būdą?

____________

1 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (OL L 255, 2005, p. 22).

2 1991 m. gegužės 7 d. Teisingumo Teismo sprendimas Irène Vlassopoulou prieš Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg, C-340/89, EU:C:1991:193.

3 2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Alain Laurent Brouillard prieš Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation ir État belge, C-298/14, EU:C:2015:652.