Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2021 r. – Laboratorios Ern v EUIPO – Nordesta (APIAL)

(Sprawa T-315/21)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat I. Miralles Llorca)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Nordesta GmbH (Monachium, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego APIAL – zgłoszenie nr 17 958 998

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie R 1560/2020-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i odrzucenie zgłoszenia unijnego znaku towarowego nr 17 958 998 APIAL dla wszystkich towarów z klas 3, 4 i 5;

obciążenie EUIPO oraz, w razie gdyby Nordesta GmbH postanowiła wziąć udział w niniejszym postępowaniu w charakterze interwenienta – również Nordestę GmbH, kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.

____________