Language of document :

Решение на Общия съд от 16 март 2022 г. — Laboratorios Ern/EUIPO — Nordesta (APIAL)

(Дело T-315/21)1

(Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „APIAL“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „APIRETAL“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Липса на засягане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Laboratorios Ern, SA (Барселона, Испания) (представител: I. Miralles Llorca, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (представители: M. Capostagno и J. Ivanauskas)

Друга страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила в производството пред Общия съд: Nordesta GmbH (Мюнхен, Германия) (представител: J. Künzel, адвокат)

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на EUIPO от 25 март 2021 г. (преписка R 1560/2020-4) във връзка с производство по възражение между Laboratorios Ern и Nordesta

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Laboratorios Ern, SA да заплати съдебните разноски.

____________

1 ОВ C 289, 19.7.2021 г.