Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský soud v Brně (Tšehhi Vabariik) 20. juuni 2022 – CV versus Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

(kohtuasi C-406/22)

Kohtumenetluse keel: tšehhii

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajský soud v Brně

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: CV

Vastustaja: Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

Eelotsuse küsimused

1.    Kas [direktiivi] 1 artikli 37 lõike 1 tähenduses turvalise päritoluriigi kriteeriumi, mis on määratletud kõnealuse direktiivi I lisa punktis b - mille kohaselt kõnealune riik tagab kaitse tagakiusamise või väärkohtlemise eest inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud õiguste ja vabaduste järgimisega, eelkõige selliste õiguste järgimisega, millest ei saa teha erandit vastavalt nimetatud konventsiooni artikli 15 lõikele 2 - tuleb tõlgendada nii, et kui riik loobub inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist tulenevate kohustuste kohaldamisest hädaolukorras konventsiooni artikli 15 tähenduses, siis ei vasta see riik enam kõnealusele turvaliseks päritoluriigiks tunnistamise kriteeriumile?

2.    Kas [direktiivi] artikleid 36 ja 37 tuleb tõlgendada nii, et need ei võimalda liikmesriigil tunnistada kolmas riik turvaliseks päritoluriigiks ainult osaliselt, teatavate territoriaalsete erisustega, mille puhul ei kohaldata eeldust, et riigi see osa on taotleja jaoks turvaline, või kui liikmesriik tunnistab kõnealuse riigi turvaliseks selliste territoriaalsete eranditega, siis kõnealuse direktiivi kohaselt ei saa seda riiki tervikuna pidada turvaliseks?

3.    Kui vastus ühele või teisele eeltoodud küsimusele on jaatav, siis kas [direktiivi] artikli 46 lõiget 3 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 47 tuleb tõlgendada nii, et kohus, kes arutab [direktiivi] artikli 31 lõike 8 punkti b kohases menetluses taotluse ilmselge põhjendamatuse kohta tehtud otsuse peale esitatud kaebust [direktiivi] artikli 32 lõike 2 alusel, peab omal algatusel (ex officio), ka taotleja vastulause puudumisel, võtma arvesse asjaolu, et riigi tunnistamine turvaliseks on ülaltoodud põhjustel vastuolus liidu õigusega?

____________

1 ELT 2013, L 180, lk 60.