Language of document :

Жалба, подадена на 19 октомври 2007 г. - Wenning / Европол

(Дело F-114/07)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Rainer Wenning (Хага, Нидерландия) (представители: G. Vandersanden и C. Ronzi, lawyers)

Ответник по жалбата: Европол

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на директора на Европол от 21 декември 2006 г. да не се продължава срокът на действие на договора на жалбоподателя и същият да бъде възстановен на работа в Европол от 1 октомври 2007 г.;

в резултат на горното да се отмени формулярът за развитие и оценка на персонала, на който се основава оспорваното решение;

да се предостави обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Решението да не се продължава срокът на действие на договора на жалбоподателя нарушавало задължението за мотивиране, тъй като не съдържало основанията, които го оправдават. То се основавало на невалиден формуляр за развитие и оценка на персонала.

Атестационният доклад за жалбоподателя бил изготвен в нарушение на правилата на Европол относно процеса на развитие и оценка на персонала (член 28 от Процедурния правилник на Европол и от Насоките за процеса на развитие и оценка на персонала) и съдържал много грешки при преценката, които довели до грешка в правото.

Процесът на оценка бил използван от ръководителите на жалбоподателя с цел той да бъде уволнен вместо да бъде оценен. Това представлявало също превратно упражняване и злоупотреба с правомощия.

Единствената цел, която се преследвала от ръководителите на жалбоподателя, била да не бъде продължен срокът на действие на неговия договор независимо от доброто изпълнение на служебните му задължения и от факта, че той бил уверен, че ако качеството на работата му продължава да се подобрява, ще получи по-добро оценяване от предходната година. Жалбоподателят имал оправдани правни очаквания, че договорът му щял да бъде трансформиран в безсрочен договор или че поне срокът му на действие ще бъде продължен.

Оспорваното решение и контекстът, в който то било взето, също не съответствали на принципа на добро управление и на задължението за полагане на грижа, съблюдаването на които всяка администрация дължи по отношение на членовете на своя персонал.

Оставянето на жалбоподателя на работа в Европол щяло да съответства както на служебните интереси, така и на тези на члена на персонала. Всъщност работата, за която отговарял жалбоподателят, щяла да продължи да бъде извършвана. През годините той доказал, че може да я изпълнява добре, по удовлетворителен за колегите му и за външни за Европол хора начин.

Жалбоподателят също бил дискриминиран в сравнение с други колеги, които изпълнявали работата си със същото качество както и той и получили продължаване на договорите си.

Накрая жалбоподателят претендира за обезщетение за нанесените му с оспорваното решение имуществени и неимуществени вреди.

____________