Language of document :

Жалба, предявена на 22 октомври 2007 г. - Balieu-Steinmetz и Noworyta / Парламент

(Дело F-115/07)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Marie-Thérèse Balieu-Steinmetz (Sanem, Люксембург) и Lidia Noworyta (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Европейски парламент

Искания на жалбоподателите

да се обяви за незаконосъобразен член първи от приетите от органа по назначаването (ОН) вътрешни правила относно предварително фиксираната надбавка за извънреден труд по член 3 от приложение VІ към Правилника, влезли в сила от 1 май 2004 г., тъй като предвижда условие за редовно полагане на извънредния труд,

да се отмени Решението на ОН от 18 декември 2006 г., с което изрично е отхвърлено искането на г-жа Noworyta от 6 юли 2006 г, както и Решението от 13 ноември 2006 г., с което изрично е отхвърлено искането на г-жа Balieu-Steinmetz от 13 юли 2006 г.,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите се позовават първо на нарушение на основни права, на общите принципи на Европейската социална харта, според които на всеки служител трябва да се осигурят справедливи условия на труд, по-специално що се отнася до работното време и компенсирането и изплащането на надбавки за положен извънреден труд или поради особеностите на организацията на работното му време.

Те поддържат по-конкретно, че за разлика от членове 56а и 56б от Правилника, член 3 от приложение VІ към Правилника не предвижда като условие за предоставяне на фиксирана надбавка за извънреден труд, положен при специални условия, същият труд да е полаган редовно. Според жалбоподателите ОН допуснал грешка при прилагане на правото като добавил това условие в приетите вътрешни правила относно компенсирането на извънреден труд.

ОН допуснал явна грешка при прилагане на правото като счел, че назначените след 1 май 2004 г. длъжностни лица не могат да ползват такава надбавка, въпреки че тази възможност е предвидена изрично в член 1 от посочените вътрешни правила.

В допълнение жалбоподателите поддържат, че решението, с което им е отказано каквото и да било компенсиране или надбавка за специалните условия на труд, нарушавало членове 56а и 56б от Правилника, както и принципа на равно третиране.

Накрая, според жалбоподателите, позицията на Парламента била непоследователна, тъй като генералният директор на Генерална дирекция "Председателство" твърдял, че нито един телефонист не полагал редовно извънреден труд, докато ОН от своя страна посочва, че се провежда изследване, за да се проучат възможностите за хармонизация на условията на труд във въпросната служба именно поради нетипичния характер на работното време, което се прилага извън общото/нормалното работно време.

____________