Language of document :

Иск, предявен на 25 октомври 2007 г. - Kolountzios / Комисия

(Дело F-117/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Kolountzios (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на Комисията от 11 май 2007 г., което отхвърля искането на ищеца да се изчисли в драхми бонуса към пенсионните права, придобити при гръцките пенсионноосигурителни институции TMSEDE и ELPP преди постъпването му на служба, като се прилага актуализираният среден обменен курс, определен от Комисията, за да се вземат предвид валутните колебания на драхмата през периода на пенсионноосигурителните вноски,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът, длъжностно лице със степен AD 12, стъпка 4, изтъква три правни основания, от които първото правно основание е изведено от незаконосъобразност на общите изпълнителни разпоредби (наричани по-нататък "ОИР") на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за персонала (и по-конкретно на член 7, параграф 3) и при необходимост, от незаконосъобразност на тази разпоредба от Правилника за персонала.

Второто правно основание е изведено от нарушение на член 3 от Регламент (ЕО) № 1103/97 на Съвета от 17 юни 1997 г. относно определени разпоредби, отнасящи се до въвеждането на еврото (OВ L 162, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 10, том 1, стр. 81).

Третото правно основание е изведено от нарушение на принципите на правната сигурност, на равно третиране и на забрана на дискриминацията.

____________